بودن یا نبودن!!!؟؟؟؟ مسئله در این است!!!!!

متاسفانه یا خوشبختانه باسیر تحولات درنظام اداری وعمل کردن مسئولان وزارت مطبوعه سیر کثیری از کارشناسانی که از سالیان متمادی در کثرت ناظرین بخش کشاورزی دوشادوش کارشناسان وزارت جهادکشاورزی در این عرصه زحمت کشیده وبدون نظری به آینده به وظایف محوله خود میپرداخته اند در تاریخ 1393/11/11 یعنی دقیقا پس از سیر 3 سال ازتصویب قانون استخدام ناظرین در خانه ملت و توسط نمایندگان کشورعزیزمان درمجلس شورای اسلامی وپیگیریهای مکرر و شبانه روزی تعدادی ازواجدین شرایط ،به خانواده بزرگ جهادکشاورزی پیوسته و به درگاه آن وارد شدند.

البته جای بس خوشحالیست که این عزیزان با داشتن خانواده ورویاروئی بامسائل اقتصادی متعدد خلاصه پس از مثنوی هفتادمن باتلاش وپیگیری توانستند به امنیت شغلی هرچند ناچیز وبابضاعت کم دست یابند.

ولی جای بسی تامل است که مسئولین وزارتخانه ای وشاید استانی سازمان مطبوعه نگران آینده و جای خالی این عزیزان تازه استخدام شده با سابق میباشند.

این نگرانی نه شخصی ، بلکه فرا ی آن میباشد.بدین معنی که آیا جانشینان لایقی در مجموعه حضور خواهند یافت تا کرسیهای خالی را بدور از کنکاش ومسائل حاشیه ای اشغال کنند وآن مجموعه را راهبری نمایند یاخیر؟؟؟

دراینجا نکته ای که هدف نگارنده میباشد این است که در این مجموعه جدیدالجذب گاها" دربسیاری از استانها ازجمله گیلان شاهد جذب مدیران عاملی بوده ایم که هریک خود در سطوح مدیریتی یک واحد مستقل وحقوفی شرکت تعاونی تولید یا اتحادیه شهرستانی و یا فراتر از آنها استانی اعمال مدیریت نموده ودربسیاری ازمسائل همچون امور مالیاتی،امور مربوط به تامین اجتماعی،مسائل حقوقی،بازرگانی و....و بسیاری از مواردی که یک واحد مستقل میتواند با آن درگیرباشد تبحر داشته وحداقل دارای چندین سال تجربه آزمون خطامیباشند.

بله دغدغه اصلی مسئولین محترم سازمان جهادکشاورزی وتعاون روستائی این نکته است که بارفتن مدیران شرکتها چه کسانی وباچه روحیه وتوانی به عرصه خواهند آمد؟؟؟؟

آیا مجموعه وشبکه به راه خود ادامه خواهدداد یا دجار روزمرگی و درگیر مسائل حاشیه ای مدیریتی خواهد شد!!!؟؟؟

حال تنها سئوالی که درذهن نگارنده دراین حدودا" 50 روز میگذرد این است که آیابه راستی کسی از خودسئوال نموده این مدیرانی که حداقل 5تا 9 سال بصورت متوسط ،بعنوان شخصیتی حقوقی مشغول به فعالیت بوده وبصورت آزاد و بدون تسلط کامل دستگاه حاکمیتی به وظایف خودعمل مینموده ودرطول دوران فعالیت بدون نیاز به مرخصی ساعتی و حضوروغیاب و... غیرتمندانه مدیریت عرصه کشاورزی منطقه خودرا برعهده داشته و انجام وظیفه مینموده چگونه حاضرشده بدور از آزادیهای تصمیم گیری مدیریتی و... تن به حصار خدمات دولتی دهد وخودرا محصور چهارچوب دفتر کار خود و اداره محل خدمت نماید؟؟؟

آیاغیرازاین بوده که در شرایط حاضر این عزیزان احساس ناامنی وعدم امنیت شغلی برای خود وتشکل خود نموده اند!؟!؟!؟

گذشت زمان به این سئوال وده ها سئوال دیگر درآینده نه چندان دور پاسخ خواهدگفت!

آری بودن یا نبودن !؟!؟ مسئله در این است !!!

سئوالی که این عزیزان بارها درطول سه سال اخیر با آن دست به گریبان بوده اند!

ولی آنچه مسلم است این حرکت وتغییرموضع 100%به نفع شبکه و خانواده بزرگ سازمان تعاون روستائی بوده است زیرا کارشناسانی رابه کارگیرفته اند که بدون نیازبه طی نمودن دوره های آموزشی وهزینه های تبعی آن ،هریک رامیتواندبعنوان کارشناس ویا مدیری کارآمددربخشهای اجرائی اش بکارگیری نماید.

نظر شما همکار و یا خواننده محترم که یقینا" به این شبکه بطریقی تعلق خواطر دارید چیست؟؟؟

منتظر نقطه نظرات سازنده تان در این مورد هستم./

 

خدایا چنان کن سرانجام کار   توخشنود باشی ومارستگار

                                                   محمدرضانیک نژاد_ مدیروبلاگ

                          مدیرعامل اسبق اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدروستائی گیلان

                                        کارشناس سازمان تعاون روستائی گیلان

/ 0 نظر / 31 بازدید